30 اردیبهشت روز جهانی مترولوژی یا سنجش شناسی

روز جهانی مترولوژی رویدادی است که در 20 ماه مه به مناسبت بزرگداشت سیستم بین المللی واحدهاه اندازه گیری  برگزار می شود.

این تاریخ سالگرد امضای کنوانسیون متر Metre Convention در سال 1875 است.

 مترولوژی مطالعه اندازه گیری است. پروژه روز جهانی مترولوژی در حال حاضر به طور مشترک توسط BIPM و OIML انجام می شود

Similar Posts