دعوتنامه اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی صنایع کوچک و متوسط

اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی صنایع کوچک و متوسط

نمایشگاه بین المللی تهران

۵ الی ۸ تیرماه 1401

ساعت بازدید: ۹ الی ۱۶

سالن ۲۷ غرفه ۲۱

نوشته‌های مشابه