کنتور آب پیستونی مدل PDB

تولیدشده تحت استانداردهای OIML R49 و ISIRI 19191

دارای مدرک CE

کنتورهای آب PDB