کنتورهای آب صنعتی و کشاورزی مدل WP

توضیحات

تولیدشده تحت استانداردهای OIML R49 و ISIRI 19191

دارای مدرک CE

کنتورهای آب WP