حبیب الله توسلی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سید جهانگیر پیشوایی

نائب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا توسلی

عضو هیئت مدیره

محمدرضا توسلی

عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی

محمدحسن توسلی

عضو هیئت مدیره و نماینده مدیریت

سید کمال پیشوایی

مدیر کارخانه

سید حمیدرضا شجاعی زاده

مدیر فروش