حبیب الله توسلی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

محمدرضا توسلی

عضو هیئت مدیره و مدیر بازرگانی

سید جهانگیر پیشوایی

نائب رئیس هیئت مدیره

سید کمال پیشوایی

مدیر کارخانه

محمدحسن توسلی

عضو هیئت مدیره و مدیر فروش