کنتور آب مولتی جت مدل ML-B

تولیدشده تحت استانداردهای OIML R49 و ISIRI 19191

دارای مدرک CE

کنتور آب مولتی جت مدل MLB