نوامبر 14, 2017

امضاء تفاهم نامه

امضا ۳ تفاهم‌نامه در زمینه کنتور آب هوشمند با دانمارکی ها.

امضا ۳ تفاهم‌نامه همکاري در زمينه کنتور آب هوشمند با شرکت‌هاي دانمارکي /شرکت‌هاي دانمارکي تسهيل تأمين سرمايه و مبادلات بانکي را بيشتر مدنظر قرار دهند با حضور قائم مقام وزير نيرو در امور بين‌الملل و سفير دانمارک سه تفاهم‌نامه همکاري مشترک بين شرکت‌هاي ايراني با شرکت‌هاي دانمارکي در زمينه کنتور آب هوشمند امضا شد. بهادامه »امضا ۳ تفاهم‌نامه در زمینه کنتور آب هوشمند با دانمارکی ها.